ΣΤΑΔΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κατά την εισαγωγή του οχήματος στη γραμμή ελέγχου ο ελεγκτής πραγματοποιεί τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Ταυτοποίηση του αριθμού πλαισίου και κινητήρα του οχήματος
  • Οπτικό έλεγχο των εξωτερικών τεχνικών χαρακτηριστικών του οχήματος.
  • Μέτρηση καυσαερίων του οχήματος
  • Έλεγχος σωστής σκόπευσης και έντασης των φώτων του οχήματος.
  • Έλεγχος σύγκλισης – απόκλισης ( ευθυγράμμιση ) του οχήματος
  • Μέτρηση αποσβεστήρων κραδασμού (αμορτισέρ) του οχήματος.
  • Έλεγχος συστήματος πέδησης κατά άξονα και χειρόφρενου του οχήματος
  • Οπτικό έλεγχο εμπρόσθιου συστήματος διεύθυνσης, μοχλών-ράβδων συνδέσεως, συστήματος ανάρτησης, διαρροών καυσίμων – λιπαντικών ή καυσαερίων από εξάτμιση, οξειδώσεων, ελαστικών, οπίσθιων φώτων και λοιπόν χαρακτηριστικών του εκάστοτε οχήματος.

Στη συνέχεια, αφού έχει διεκπεραιωθεί ο τεχνικός έλεγχος, ο ελεγκτής επικολλά το σχετικό ΕΣΤΕ, αν το όχημα δεν έχει παρουσιάσει κάποια σοβαρή έλλειψη και ακολούθως εκδίδει το Δ.Τ.Ε.( Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου) με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Τέλος, ο ελεγκτής ειδοποιεί τον πελάτη ότι η διαδικασία ελέγχου έχει ολοκληρωθεί και του παραδίδει το Δ.Τ.Ε., το οποίο υπογράφεται από τον πελάτη, ενώ του επεξηγεί τυχόν ελλείψεις που παρατηρήθηκαν. Εν συνεχεία, ο πελάτης λαμβάνει τα υπόλοιπα έγγραφα-δικαιολογητικά από τη Γραμματεία και καταβάλλει το αντίστοιχο τέλος του ελέγχου.
Το ελεγχθέν όχημα παραδίδεται στον πελάτη, ο οποίος μπορεί πλέον να αποχωρήσει από το χώρο του Κ.Τ.Ε.Ο.

logo
12o ΧΛΜ Ε.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ - ΓΥΘΕΙΟΥ
ikteolakonias@gmail.com

Follow Us:

Income Tax Planning

    View Service