ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Για να ελεγχθεί το όχημά σας θα πρέπει να έχετε μαζί σας, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματός σας  τα εξής δικαιολογητικά:

  • Άδεια Κυκλοφορίας
  • Ταυτότητα ή Δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος
  • Προηγούμενο Δ.Τ.Ε. (εφόσον δεν πρόκειται για αρχικό έλεγχο)
  • Βεβαίωση καλής λειτουργίας περιοριστή ταχύτητας( όπου εμπίπτει για βαρέα οχήματα)
  • Βεβαίωση καλής λειτουργίας ταχογράφου ( όπου εμπίπτει για βαρέα οχήματα)

Ο πελάτης εισέρχεται στο χώρο υποδοχής του Κ.Τ.Ε.Ο., όπου παραδίδει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το προς έλεγχο όχημα στον Υπεύθυνο Πύλης. Στη συνέχεια περνάει στο χώρο αναμονής, όπου προσφέρεται καφές ή χυμός, μέχρι να διεκπεραιωθεί ο έλεγχος του οχήματος.

Ο Υπεύθυνος Πύλης προχωρά στην εισαγωγή του οχήματος στο μηχανογραφικό σύστημα του Κ.Τ.Ε.Ο. Ο ελεγκτής παραλαμβάνει το όχημα προς έλεγχο, ενώ παραδίδει τα δικαιολογητικά στην Γραμματεία, όπου και γίνεται καταχώρηση των στοιχείων της άδειας κυκλοφορίας στο μηχανογραφικό σύστημα.

logo
12o ΧΛΜ Ε.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ - ΓΥΘΕΙΟΥ
ikteolakonias@gmail.com

Follow Us:

Income Tax Planning

    View Service